Bewakingscamera’s in gemeenschappelijke delen? Alles over de Camerawet

camerabewaking gemeenschappelijke delen appartementsgebouw syndicus camerawet

Als syndicus van heel wat gebouwen krijgen we vaak de vraag naar camerabewaking in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Het is niet zomaar mogelijk om als individuele eigenaar een camera te voorzien in de gemeenschappelijke delen. Enerzijds moet dit goedgekeurd worden door de algemene vergadering en anderzijds zijn er wettelijke bepalingen waaraan moet worden voldaan. Deze wettelijke bepalingen werden beschreven in de Camerawet. In dit artikel geven we een woordje uitleg over de bepalingen die belangrijk zijn voor mede-eigendom.

De Camerawet is van toepassing op bewakingscamera’s. Een bewakingscamera is een observatiesysteem waarmee beelden worden verwerkt, specifiek met als doel de bewaking en het toezicht van plaatsen om misdrijven en overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, en de orde te handhaven.  

Mag je een camera plaatsen in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw?

De hal van een appartementsgebouw is een besloten plaats dat niet voor het publiek toegankelijk is. Dit wil zeggen dat artikel 7 van de Camerawet van toepassing is. Concreet betekent dit dat de beslissing om een camera te hangen in de gemene delen van een appartementsgebouw, genomen moet worden door de algemene vergadering. Aan de syndicus wordt gevraagd om het punt op de agenda van de algemene vergadering te zetten. Op de vergadering wordt er dan gestemd over het al dan niet hangen van een bewakingscamera.

Verplichtingen

Bij het plaatsen van een bewakingscamera gelden er een aantal belangrijke verplichtingen:

 • Aangifte van de camera
  De politie moet te allen tijde op de hoogte zijn van waar er camera’s hangen. De verantwoordelijke voor de verwerking van de camerabeelden (= de VME, vertegenwoordigd door de syndicus) moet de politie verwittigen via het aangiftesysteem. Deze aangifte moet ten laatste op de dag voor de dag waarop je van de camera gebruik begint te maken, ingediend worden. Deze aangifte moet jaarlijks gevalideerd en, indien nodig, geactualiseerd worden. Wanneer je later een camera bijplaats moet je dus opnieuw de politie verwittigen.  
 • Bijhouden van een register van de beeldverwerkingsactiviteiten
  De syndicus moet een register bijhouden voor de beeldverwerkingsactiviteiten van de bewakingscamera’s. Dat register moet op verzoek ter beschikking gesteld kunnen worden van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ook de politiediensten kunnen toegangen vragen tot dit register. Hoe dit register opgesteld moet worden vind je op de site van de gegevensbeschermingsautoriteit.  
 • Aanbrengen van een pictogram aan de ingang van de bewaakte plaats
  Om de betrokken personen te informeren dat ze gefilmd worden, moet een pictogram aangebracht worden aan de ingang van de bewaakte plaats.  Dat pictogram moet ook een aantal verplichte vermeldingen bevatten zoals: naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de Vereniging van Mede-Eigenaars en naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de syndicus.  
 • Bewaringstermijn van de beelden
  De bewaartermijn van de beelden is nooit langer dan een maand, behalve als de opgenomen beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer. In dit geval wordt de bewaartermijn verlengd tot drie maanden.  
 • Plaatsing van de camera
  De camera moet zo geplaatst worden dat die zo weinig mogelijk gericht is op de openbare weg. Het is bijvoorbeeld niet toegelaten om de camera op te stellen zodat de wagens van de bewoners die voor het gebouw geparkeerd staan, gefilmd worden. De camera mag ook niet zo opgesteld zijn dat ze gericht zijn op het terrein van een buur. 

Sancties

Het niet-naleving van de Camerawet wordt bestraft met strafboetes. Wanneer er een inbreuk is op de regels voor de toegang tot de beelden en de beveiliging ervan, of op het verbod om gevoelige gegevens of gegevens die de intimiteit schenden te verwerken kan je een boete krijgen van € 250 tot € 20.000. Wanneer er een inbreuk is op de regels voor het plaatsen en gebruiken van camera’s en beelden (pictogram, aangifte, register, bewaringstermijn, …) kan je een boete krijgen van € 100 tot € 10.000Enkel wanneer alle regels nageleefd worden, kunnen de beelden als bewijsmateriaal gebruikt worden in geval van schade of bij inbraak.  

Heb je nog vragen over het gebruik van camera’s in jouw eigen residentie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de syndicus van het gebouw.